top of page
השתלשלות האירועים
1977 -->

3 ינואר

1 ינואר

1976 -->

31 דצמבר

סוף דצמבר

10 נובמבר

22 אוקטובר

17 אוקטובר

15 אוקטובר

8 אוקטובר

8 ספטמבר

שבוע אחרון של דצמבר, 1976

ברק מבטיח לרבין שיפרסם הודעה על סגירת התיק עד סוף אותו שבוע, ה-31 בדצמבר 1976. רבין מוסר לעופר שהבדיקה של כל שרשרת הקבילות הסתיימה ללא כל ממצא. עופר נושם לרווחה.

אהרון ברק

היועץ המשפטי לממשלה.

האם ידע ושתק בעניין החקירה שזיגל ביצע ללא אישור? 

ייקוב הדין את ההר

יצחק רבין

ראש הממשלה

האמין בחפותו של עופר כל הדרך

bottom of page