top of page
השתלשלות האירועים
1977 -->

3 ינואר

1 ינואר

1976 -->

31 דצמבר

סוף דצמבר

10 נובמבר

22 אוקטובר

17 אוקטובר

15 אוקטובר

8 אוקטובר

8 ספטמבר

1 בינואר, 1977

בתום ישיבת הממשלה מזמן רבין את ברק וצדוק ללשכתו כדי שיתירו לו לספר לעופר את פרטי העדות של גושן. ברק אוסר עליו זאת בטענה כי "אין מוסרים לנוגע בדבר פרטים על תכנה של בדיקה אלא לאחר סיומה". צדוק וברק יוצאים. רבין קורא לעופר ועל אף האיסור, מוסר לו על עדות גושן. הנושא עדיין בבדיקה ולא בחקירה.


עופר מכחיש נחרצות בפני רבין את עדות השקר שטפל עליו גושן, ומתפרץ ללשכת שר המשפטים צדוק. הוא שב ומכחיש ומבקש להיחקר מייד. הוא ממהר ללשכת ברק. ברק מסרב הן לאפשרות שהוא עצמו יחקור את עופר, והן להצעה להקפיץ את הצוות של  מינקובסקי למשרד המשפטים עוד באותו ערב.

אהרון ברק

היועץ המשפטי לממשלה.

האם ידע ושתק בעניין החקירה שזיגל ביצע ללא אישור? 

ייקוב הדין את ההר

עו"ד חיים גושן

עסקן פוליטי בעל משרד עו"ד קטן, עדותו הפלילה את ידלין. 

לא עמד בלחץ החוקרים והעיד עדות שקר נגד עופר.

 סגן -ניצב ראובן מינקובסקי
ראש צוות החקירה שהוקם לחקור את קבילות לביב נגד עופר.
קיבל את עדות גושן בשנית, מבלי שיידע שכבר ניתנה לזיגל. צוטט כמי שאינו מאמין לעדות.

 סגן -ניצב ראובן מינקובסקי
ראש צוות החקירה שהוקם לחקור את קבילות לביב נגד עופר.
קיבל את עדות גושן בשנית, מבלי שיידע שכבר ניתנה לזיגל. צוטט כמי שאינו מאמין לעדות.

חיים צדוק

שר המשפטים

יצחק רבין

ראש הממשלה

האמין בחפותו של עופר כל הדרך

עו"ד חיים גושן

עסקן פוליטי בעל משרד עו"ד קטן, עדותו הפלילה את ידלין. 

לא עמד בלחץ החוקרים והעיד עדות שקר נגד עופר.

bottom of page